شبکه ارتباطی IOI

نظارت بر سیستم های سرمایشی و گرمایشی

نظارت بر سیستم های سرمایشی و گرمایشی

 1. نظارت و حفاظت از دارایی های شما
 2. مهم نیست کی و کجا 24/7 
 3. صرفه جویی در زمان و پول با جلوگیری از دسترسی ناخواسته
 4. کنترل و اعطا دسترسی از راه دور
 5. گزارشات جامع 

مانیتورینگ برای نظارت بر دسترسی از راه دور

مانیتورینگ برای نظارت بر دسترسی از راه دور

 1. نظارت و حفاظت از دارایی های شما
 2. مهم نیست کی و کجا 24/7 
 3. صرفه جویی در زمان و پول با جلوگیری از دسترسی ناخواسته
 4. کنترل و اعطا دسترسی از راه دور
 5. گزارشات جامع 

مرغداری هوشمند

مرغداری هوشمند

 1. نظارت و حفاظت از دارایی های شما
 2. مهم نیست کی و کجا 24/7 
 3. صرفه جویی در زمان و پول با جلوگیری از دسترسی ناخواسته
 4. کنترل و اعطا دسترسی از راه دور
 5. گزارشات جامع 

نظارت و مدیریت یخچال های بیمارستانی و آزمایشگاهی

نظارت و مدیریت یخچال های بیمارستانی و آزمایشگاهی

 1. نظارت و حفاظت از دارایی های شما
 2. مهم نیست کی و کجا 24/7 
 3. صرفه جویی در زمان و پول با جلوگیری از دسترسی ناخواسته
 4. کنترل و اعطا دسترسی از راه دور
 5. گزارشات جامع