شبکه ارتباطی IOI

نظارت و مدیریت یخچال ها و سردخانه ها

نظارت و مدیریت یخچال ها و سردخانه ها

از مشکلات کوچک قبل از بزرگ شدن مطلع شوید

 1. جلوگیری از ایجاد خسارت به تاسیسات و محموله
 2. جلوگیری از وقایع غیر مترقبه و اطلاع رسانی
 3. تشخیص زودهنگام خرابی تاسیسات
 4. نظارت دایمی
 5. کاهش هزینه های نگهداری و تعمیراتگاوداری هوشمند

گاوداری هوشمند

 1. صرفجویی در پول و زمان
 2. جلوگیری و اطلاع بموقع از بلایای طبیعی
 3. قبل از بزرگ شدن مشکلات مطلع شوید
 4. ناظری تمام وقت و بدون هزینه برای تاسیسات

نظارت بر سیستم های سرمایشی و گرمایشی

نظارت بر سیستم های سرمایشی و گرمایشی

 1. صرفجویی در پول و زمان
 2. جلوگیری و اطلاع بموقع از بلایای طبیعی
 3. قبل از بزرگ شدن مشکلات مطلع شوید
 4. ناظری تمام وقت و بدون هزینه برای تاسیسات

کشاورزی هوشمند

کشاورزی هوشمند

 1. صرفجویی در پول و زمان
 2. جلوگیری و اطلاع بموقع از بلایای طبیعی
 3. قبل از بزرگ شدن مشکلات مطلع شوید
 4. ناظری تمام وقت و بدون هزینه برای تاسیسات

مانیتورینگ برای نظارت بر دسترسی از راه دور

مانیتورینگ برای نظارت بر دسترسی از راه دور

 1. صرفجویی در پول و زمان
 2. جلوگیری و اطلاع بموقع از بلایای طبیعی
 3. قبل از بزرگ شدن مشکلات مطلع شوید
 4. ناظری تمام وقت و بدون هزینه برای تاسیسات