درباره شرکت مبتکران اشیاء هوشمند

درباره شرکت مبتکران اشیاء هوشمند

 شرکت مبتکران اشیاء هوشمند در خرداد سال 1397 با هدف  ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ- ﺳﺎﺧﺖ - ﻣﺸﺎوره -  ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎءﺧﺪﻣﺎت وﻃﺮاﺣﯽ - ﻣﺸﺎوره - ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻃﺮاﺣﯽ-اي و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي واﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء خدمات و تبلیغات هوشمند در قالب شرکت مسئولیت محدود به ثبت رسیده و بلافاصله فعالیت خود را شروع نموده است.

هدف اصلی تاسیس شرکت جمع اوری فعالیت های گذشته موسسین در یک قالب حقوقی مناسب و ارائه راهکاراها و محصولات هوشمند ساخت داخل میباشد.

این شرکت از ابتدای تاسیس ضمن ساخت و آماده سازی نسخه MVPیا حد اقل محصول پذیرفتنی (Minimum Viable Product) محصولات و دریافت همه گواهی نامه های کالیبراسیون ، استاندارد و ...اقدام به اخذ مجوز های لازم نموده است.

محصولات این شرکت تماما طراحی و ساخت داخل کشور بوده و به دست متخصصین داخلی خلق شده اند.