بازدید از پروژه هوشمند سازی معدن مس

استارت پروژه هوشمند سازی HSE معادن و بازدید از یکی از معادن مس در کنار دوست و استاد عزیزم مهندس خدیوی که در نهایت منجرب به پروژه یورت 43 و تولید اولین سامانه ایمنی معادن ایران مبتنی بر اینترنت اشیاء صنعتی گردید.