خدمات راهکارهای اینترنت اشیاء‌

راهکارهای اینترنت اشیاء‌

طراحی، ساخت، توسعه و پشتیبانی پروژه‌های اینترنت اشیاء و اینترنت اشیاء صنعتی

  1. اسـتفاده از زیـر سـاخت پلتفـرم ابـری و SDK اپلیکیشـن تلفـن همـراه اختصاصـی مبتکـران برای توسعه پروژه‌های اینترنت اشیاء
  2.  میزبانی داشبوردهای اینترنت اشیاء بصورت ابری
  3. سامانه جامع مانیتورینگ محیطی قابل استفاده در: کشاورزی هوشمند،  دامداری هوشمند، معادن هوشمند، HSE ،RTLS 

بازدید

5055

تاریخ

1400/01/11

اشتراک گذاری